TH I EN
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้แก่นางปราณี รอบจังหวัด พ.ศ. ... (ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิบูลยาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ นายเจียร กันเกศ พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2564

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,636,746