TH I EN
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายวิชัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่

นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาญจนบุรี

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์

 นายสมศักดิ์ สะมะโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกำแพงเพชร

 

นายสำราญ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น

นายสันติ ดินม่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดจันทบุรี

นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี

 

 

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยภูมิ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชุมพร

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

นายสยามพัชร์ ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตรัง

นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตราด

นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตาก

 

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครนายก

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครพนม

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม

 นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา

 

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค์

นายประยูร จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี

 นายวาทิน กรดเต็ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส

 

นายณฐกร จิรภัคพงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน

นางดารัตน์ หิรัญไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบึงกาฬ

นายสมพงษ์ หมวดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์

 นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปราจีนบุรี

นางวรรณี นวลแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปัตตานี

 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 -ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพังงา

นางวารินทร์ สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง

นายบรรณกิจ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิษณุโลก

 

นายจรัญ มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี

-ว่าง- 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่

นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา

 

นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดภูเก็ต

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมหาสารคาม

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

นายสมพร จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยะลา

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยโสธร

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระนอง

 

นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง

นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำปาง

 

นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำพูน

นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเลย

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

 -ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนคร

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล

นางรพีพรรณ บำรุง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุมทรสงคราม

 

นางพัชรินทร์ พัดทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระแก้ว

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระบุรี

 นางณภัค เทียนชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์บุรี

 

นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุโขทัย

นายเดชา ก่อเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายเพทาย สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองคาย

นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทอง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี

 

นายวีระเกียรติ สานุทัศน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุทัยธานี

นางจรรยา รัตนเลขา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายประสงค์ ทองประ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอำนาจเจริญ

นายวิรอด  ไชยพรรณา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลราชธานี

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
หากต้องการแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล bitc@onab.go.th หรือ โทร.02441 7940คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1169410