TH I EN
ผู้บริหารส่วนกลาง

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)

 

นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)
นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)
 นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๔)

 

นายประยูร   จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

นายภาณุพงศ์  คงเชื้อจีน
เลขานุการกรม
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
นางรพีวรรณ บำรุง
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

 


นายกิติศักดิ์  แก้ววิเชียร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

กลุ่มงานขึ้นตรง

 

 

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
นางสาววรรณวราพร  แก้วปลั่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,347,461