TH I EN
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์

2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

2.3 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,146,701