TH I EN
แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิบูลยาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ นายเจียร กันเกศ

ขอเชิญรวามแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิบูลยาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ นายเจียร กันเกศ พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ตามแบบฟอร์ม คลิก

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,946,580