TH I EN
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ ผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” โดยมีนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิยม เวชกามา ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี ทั้งนี้มีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวกว่า ๑,๐๐๐ รูป/คน

พิธีนี้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ มติที่ ๗๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ ผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และมหาเถรสมาคมยังเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัด เป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” โดยให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ หลังจากทำวัตรเย็น รวมถึงให้วัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ ตามความเหมาะสม

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า "สัตตมวรรษ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี ว่า "วันนวมินทรมหาราช"

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ โอกาสนี้ขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,975,547