TH I EN
ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระเทพเวที รศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เมตตาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เลขานุการกรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยเป็นการพิจารณาการจัดทำข้อมูลเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพื่อเสนอสำนักงบประมาณพิจารณา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,977,031