TH I EN
วันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ. หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานวันศาสนูปถัมภ์ และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศกุศลแด่ บุรพพุทธศาสนูปถัมภ์ และพิธีทำบุญฉลองเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในพิธี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง ภายใต้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๕๔๕ และในวันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอายุกาลดำเนินภารกิจ เป็นปีที่ ๒๑ และในการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้พระพุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม สอดคล้องกับหลักวิสัยทัศน์ “องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดํารงศีลธรรม นําสันติสุขอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,977,031