TH I EN
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

     ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/node/7933


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,116,684