TH I EN
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

   ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒๐๒๒) ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 

ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

  ๑.  สาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy
  ๒.  สาขาวิชา Local Governance

โดยผู้สนใจสามารถ 
  - ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/NODE/4688
  - ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือก ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) มาที่สำนักงาน ก.พ. หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,977,031