TH I EN
ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) จำนวน ๙ อัตรา

ไฟล์เอกสารประกอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขเพื่อกำหนดค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ |
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหนักงานขับรถยนต์ |
รายละเอียดคุณลักษณะของการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ |
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,145,569