TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรับรองสงฆ์ ขนาด ๔ ชั้น สถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรับรองสงฆ์ ขนาด ๔ ชั้น สถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
pdf ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ขนาด ๔ ชั้น สถาบันพระสังฆาธิการ |
pdf แบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ขนาด ๔ ชั้น สถาบันพระสังฆาธิการ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,116,684