TH I EN
การอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖

?โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ และ ผู้แทนหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ ประกอบด้วย

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ผู้แทนสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,976,331