TH I EN
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ระดับชำนาญการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ระดับชำนาญการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีและปฏิบัติงานพิธี ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,975,547