TH I EN
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากนั้น นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ทั้งการขับเคลื่อนแนวทางตามภารกิจของโครงการฯ และการขับเคลื่อนโครงการฯ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ของมหาเถรสมาคม และจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๔ องค์กร เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ประมาณ 300 รูป/คน ผ่านระบบออนไลน์ ประมาณ ๓,๐๐๐ รูป/คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการพัฒนาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ให้เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,976,331