TH I EN
การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM) ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM) โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ ราย ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในภาคบ่ายวันนี้นั้นเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ในรูปแบบการเสวนา มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และดำเนินการเสวนาโดย นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,975,547