TH I EN
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๔.๑ การพิจารณาแผนขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง

๔.๒ การพิจารณาแผนขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง (จังหวัดชายแดนใต้)

๔.๓ การพิจารณาแผนขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด

๔.๔ การพิจารณาแผนขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (๓ จังหวัดชายแดนใต้)

๔.๕ การพิจารณาแผนขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,116,684