TH I EN
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๖๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๖๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,126,528