TH I EN
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับผิดชอบในการตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับผิดชอบในการตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,975,547