TH I EN
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๒๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - กำหนดรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๒๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - กำหนดรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,977,031