TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง |
ผังที่นั่งสอบ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,346,013