TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

      

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๒๖

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ฯ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,698,116