TH I EN
การประชุมรับมอบนโยบาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนางสุภาภรณ์ เปิดเผยว่า ด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ได้มอบหมายนโยบาย ให้มีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เพื่อกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ได้เข้ามาร่วมประชุมด้วย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีแนวทางว่ามีวาระเร่งด่วนจะเป็นการให้สำนักพุทธฯ ทำงานเชิงรุกการพัฒนาโรงเรียนสังกัดโรงเรียนปริยัติธรรม และให้เพิ่มจำนวนของพระที่ปัจจุบันมีแต่จะลดลง จะพัฒนา Smart Card เพื่อป้องกันพระปลอม และยกเลิกบัตรสุทธิที่เป็นบัตรที่ใช้ในอดีต การแก้ปัญหาการร้องเรียน สามารถสืบค้นแสดงตัวตนสัญชาติ รวมทั้งประวัติพระสงฆ์ได้ โดยขอแนวคิดและผ่านมติมหาเถรสมาคม รวมทั้งหลักเกณฑ์

อย่างไรก็ตามมีแนวคิดดูแลพระที่อาพาธ โดยทำโครงการ First care โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยให้พระภิกษุสามเณรที่แข็งแรงให้ดูแลพระภิกษุอาพาธ โดยเข้าหลักสูตรพระคิลานุปฐาก และดูแลพระผู้ป่วย เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การได้อุปัฏฐากดูแลพระภิกษุอาพาธถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺเหยฺย โส คิลานํอุปฏฺเหยฺย” ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด ทั้งนี้จะมีการแก้ปัญหาที่ดินของพระสงฆ์ทั่วประเทศรวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,977,031