TH I EN
งานแถลงข่าว โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖"สอบธรรมศึกษา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม" ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้ชื่อ"โครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม" โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖, พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าสำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม, นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม รวมถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้ชื่อ "โครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม" เพื่อให้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต และสร้างความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยอาศัยมิติทางพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สมัครสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามสอบทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จากนั้นได้มีการจัดแถลงข่าว"โครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม" ได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงาน ดำเนินการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการนี้ นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมการแถลงข่าวดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,977,031