TH I EN
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ครั้งที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยในพิธี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นำคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ คณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

โดยก่อนการจัดกิจกรรมได้จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

การจัดพิธีการครั้งนี้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ มติที่ ๙๕๕/๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง โดย ส่วนกลาง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค ณ วัด ที่กำหนด ทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ตามความเหมาะสม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,975,547