TH I EN
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระโอวาท เพื่อเชิญไปในพิธีดังกล่าว มีใจความส่วนหนึ่งว่า “...การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมยุคปัจจุบัน จำต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรอบด้าน ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านทัศนคติของผู้คนต่างรุ่น ต่างวัยต่างประสบการณ์ และต่างโลกทัศน์ ที่มีต่อคณะสงฆ์และการพระศาสนาในภาพรวม บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้องจําเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเองและของหน่วยงาน ให้รู้เท่าและรู้ทันต่อความท้าทายดังกล่าว เพื่อให้กระบวนการเผยแผ่ สามารถดำรงมั่นคงอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง และเป็นไปโดยสุขุมคัมภีรภาพ เหมาะสมแก่กาลเทศะ ภายในกรอบของกฎหมายบ้านเมือง พระธรรมวินัย และพุทธวิธีสำหรับการประกาศพระศาสนา ตามพระบรมพุทโธวาทที่สมเด็จพระบรมศาสดา ได้โปรดประทานไว้เพราะฉะนั้น แม้โลกจะผันแปรเปลี่ยนไปเพียงใด ขอนักเผยแผ่ จงยังคงซื่อตรงต่อหลักการประกาศพระศาสนาตามพระพุทธาธิบายทั้ง ๖ ประการ ดังต่อไปนี้

๑. อนูปวาโท ไม่ว่าร้ายใคร ไม่โจมตีใคร

๒. อนูปฆาโต ไม่ทำร้ายใคร ไม่ใช้กำลังเพื่อไปบังคับให้ใครเชื่อ ขอจงยึดมั่นในหลักอหิงสา

๓. ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร สำรวมในศีลและมารยาทให้ดี ให้เป็นที่น่าเลื่อมใส

๔. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ รู้จักประมาณในการรับประทาน รวมถึงการใช้สอยปัจจัยสี่ อย่าฟุ้งเฟ้อมักมากจนเกินพอดี

๕. ปนฺตญฺจ สยนาสนํ นั่งนอนในที่สงบ ไม่คลุกคลีกับความหมกมุ่นวุ่นวาย

และ ๖. อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิต ต้องหมั่นฝึกฝนจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่ เพื่อเกื้อกูลต่อมรรคผลนิพพาน

ถ้านักเผยแผ่ทุกท่าน รักษากายจริยา วจีจริยา และมโนจริยา ให้ซื่อตรงคงมั่นต่อหลักการข้างต้นนี้อยู่เสมอ ก็ย่อมอำนวยผลให้พระบวรพุทธศาสนา แผ่ขยายขจรขจายไพศาลไป เกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนในทิศานุทิศได้ สมดังพระพุทธประสงค์…”

การนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี พร้อมด้วย และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีและปฏิบัติงานพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,975,547