TH I EN
พิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จากนั้น นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษถวายความรู้แก่พระธรรมทูตที่เข้ารับการฝึกอบรม

สำหรับการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมประชุมอบรม จำนวน ๑๐๐ รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,118,068