นมัสการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประชุมหารือร่วมกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงก

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่านต่อ ...

บัญชีรายนามพระภิกษุและสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...

อ่านต่อ ...

ประกาศถึง พศจ. ทุกจังหวัด เรื่อง "เว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนา"

เนื่องจากในขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีทำการบุกรุกเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่างๆ ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ...

อ่านต่อ ...

กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ ได้จัด “โครง

News image

ระว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เกณฑ์และระเบียบแนวทางปฏิบัติตามโครงการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการ ที่สำคัญเพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวั...

อ่านต่อ ...

การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

News image

เมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗  ณ อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยให้ผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม และได้นำเส...

อ่านต่อ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนาดา

News image

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. รัฐบาล ร่วมกับ มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔...

อ่านต่อ ...

 

รัฐบาลพม่าถวายสมณศักดิ์ "สมเด็จฯ วัดปากน้ำ"

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วรัญญู วรญฺญู) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือพม่า ประจำประเทศไทย ...

อ่านต่อ ...

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักพุทธฯ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป

News image

นาย นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักพุทธฯ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป...

อ่านต่อ ...

วัดไทยทั่วโลก จัดงานอาลัย 'สมเด็จเกี่ยว'

News image

วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานร่วมอาลัย 'สมเด็จเกี่ยว' หลังจากครบกำหนด 7 วันที่พิธีบำเพ็ญกุศลศพในพระบรมราชานุเคราะห์ โด...

อ่านต่อ ...

คลื่นพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสู่วัดสระเกศ

News image

คลื่นพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสู่วัดสระเกศ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ 'สมเด็จเกี่ยว' แน่น .....

อ่านต่อ ...