พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียน แผนกธรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียน แผนกธรรมดีเด่น ปีการศึกษา ...

อ่านต่อ ...

แถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

News image

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียน แผนกธรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบประกาศนียบัตร – พัดเปรียญ ผ้าไตร และทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร

News image

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๕ ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร – พัดเปรียญ ผ้าไตร ...

อ่านต่อ ...