การประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกรอบการทำงานจนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

News image

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกรอบการทำงานจนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สำนักงาน/กลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสีเหลือง อาคารหอสมุดมหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...

อ่านต่อ ...

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือ

News image

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดนครปฐม ภายในโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เพื่อถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการเกี่ยวกับการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ ห้องประชุมเล็กทิศตะวันออก ชั้น ๒ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖ – ๗

News image

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายชยพล พงษ์สีดา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖ – ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายสนธยา เสนเอี่ยม และนายประสงค์ จักรคำ) ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในพิธี ณ ห้องจิตรลดา ...

อ่านต่อ ...

พิธีปิดโครงการฝึกอบรม “ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการบรรจุ

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดหทัยนเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี ...

อ่านต่อ ...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระวิเชียรกวี (วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสรรชัย เทียมทวีสิน ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญไฟพระราชทาน และผ้าไตรพระราชทาน ๓ ไตร ทอดถวายบังสุกุล ในการพระราชทานเพลิงศพ พระวิเชียรกวี (วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ซึ่งได้มรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ ...

พิธีเชิญหีบศพ พระวิเชียรกวี (วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่พิธีสำนักพระราชวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญหีบศพ พระวิเชียรกวี (วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ จากวิหารคดวัดปากน้ำ เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน โดยมีคณะสงฆ์วัดปากน้ำ และประชาชนร่วมพิธี ณ เมรุชั่วคราววัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระวิเชียรกวี (วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้มรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบวุฒิบัตร-และลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

News image

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรเดช ช่างบุ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบวุฒิบัตร-และลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอฉันพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการบรรจ

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดหทัยนเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี โดยนางศุภิสรา ...

อ่านต่อ ...

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๗ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม / ...

อ่านต่อ ...

การประชุมกรรมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ –

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

กิจกรรมทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ ตามโครงการ “ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕” จังหวัดปราจีนบุร

News image

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชัยรัตน์  ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าวัดทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังธรรม ณ วัดเกาะแดง ม.๗ ต.บ้านหอย  อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการ “ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕” เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมให้ข้าราชการ ...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพร

News image

วันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓  จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ  โดยมี นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ วัดไทรพุทธรังสี อำเภออุทัย ...

อ่านต่อ ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสน

News image

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  คณะสงฆ์อำเภอมโนรมย์  ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอมโนรมย์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓         ณ หอประชุมอำเภอมโนรมย์  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายธวัฒชัย  ทองสุกนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์ จ. พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันธรรมสวนะ

News image

วันที่  ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๓๐ น. คณะสงฆ์อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ในเขตอำเภอเสนา ร่วมกันจัดพิธิเจริญพระพุทธมนต์เย็นทุกวันธรรมสวนะ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่  ๓ ณ วัดโบสถ์(ล่าง) อำเภอเสนา โดยมีพระมหาเวชยันต์  เวชยนฺโต  เจ้าคณะอำเภอเสนา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายโสภณ  คชพันธ์ ...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมม

News image

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"    โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา ...

อ่านต่อ ...