พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือต่างๆแด่ เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธ

News image

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือต่างๆ แด่ เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศทั้งฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุต จำนวน ๑๓๖ ชุด เพื่อเป็นศิริมงคล แด่สถานที่นี้เพื่อนำไปเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการศึกษา และส่งเสริมภูมิปัญญาต่อไป โดยมี คุณสุพัตรา ยิ่งเจริญ เลขานุการของ พลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ราชองครักษ์พิเศษ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านสาส์นของพลเอกหญิง ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่) กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ไตรมาส ๓) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่) กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น . นายวรเดช ช่างบุ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมงานแถลงข่าว และพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ - ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...

อ่านต่อ ...

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์

News image

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีการแถลงข่าวและพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ” โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ปรึกษาโครงการฯ ...

อ่านต่อ ...

องค์การ HEAVENLY CULTURE WORLD PEACE RESTORATION OF LIGHT เข้าพบ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

News image

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. Ms. Laura Choi ตำแหน่ง HWPL WARP Office Program Coordinator และ Mr.Malconn ตำแหน่ง Research specialist จากองค์การ HEAVENLY CULTURE WORLD PEACE RESTORATION OF LIGHT ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายฐากูร ดิษฐอำนาจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ๒๔ รูป โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา ...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระ

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีลานพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ ...

ดาวน์โหลดบทสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

News image

  บทสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติสามารถดาวน์โหลดได้ตามภาพด้านล่าง หรือที่ลิงค์ ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้

News image

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ที่ประชุมรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๙/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้าย หน่วยงาน/สถานศึ

News image

วันนี้(๒๐ มิ.ย. ๕๙) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้าย หน่วยงาน/สถานศึกษารักษาศีล ๕ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายอัครเดช เจิมศิริ ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล

News image

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" นำโดยพระเทพรัตนากร รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพระเทพสิทธิญาณรังษี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผล โดยมีพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระรัตโนภาสวิมล พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล

News image

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" นำโดยพระเทพรัตนากร พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งพระเทพสิทธิญาณรังษี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผล โดยมีพระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการทุกรูปในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายมนัธสะวัชร์ ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล

News image

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" นำโดยพระเทพศาสนาภิบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดมุกดาหาร ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพระเทพวรมุนี กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผล โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการทุกรูปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายนพดล ...

อ่านต่อ ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิเศษ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

News image

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๕๐ น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิเศษ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...