พิธีมอบผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมห

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร รัฐบาล ร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ ...

อ่านต่อ ...

การประชุมผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ห้องประชุมเล็กทิศตะวันตก ชั้น ๒ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยพระพรหมวชิรญาณ ...

อ่านต่อ ...

พิธีขอขมาและปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอก

News image

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดพระราม  ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร พระธรรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ...

อ่านต่อ ...

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์และกล่าวต้อนรับผู้นำสงฆ์และชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศ

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ และกล่าวต้อนรับผู้นำสงฆ์และชาวพุทธ จาก ๘๕ ประเทศ กว่า ๒,๐๐๐ คน ที่เข้าร่วมในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ณ หอประชุมอาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมรับฟังปาฐกถาเรื่อง “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก” โดยมี พระพรหมบัณฑิต ...

อ่านต่อ ...

การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาต

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ให้การต้อนรับผู้นำสงฆ์ และชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศ กว่า ๒,๐๐๐ คน ...

อ่านต่อ ...

พิธีปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหป

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หลังจากการประชุมผู้นำสงฆ์และชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศกว่า ๒,๐๐๐ คน ที่มาร่วมงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารมวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร รวม ๒ วัน ได้มีมติและประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๙ แสดงจุดร่วมของชาวพุทธนานาชาติโดย ...

อ่านต่อ ...

พิธีอ่านประกาศตราตั้งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากา

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส และวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน ๑๑ รูป ๑๔ ตำแหน่ง โดยมีนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านประกาศตราตั้ง ความว่า “อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ ...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๙

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕ช เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารม.ว.ก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์ใบลานโบราณ ณ พุทธมณฑล

News image

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยีย่มชมนิทรรศการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์ใบลานโบราณ โดยสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมกับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีการตากธัมม์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ โดยวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้นำมาเผยแพร่ยังศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก ณ พุทฑมลฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อมุ่งหวังให้เราคนไทยตระหนักถึงคุณค่าของเอกสารโบราณไทย และการอนุรักษ์รักษาคัมภีร์ใบลาน และได้รับความช่วยเหลือจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ ...

อ่านต่อ ...

กิจกรรมทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ ตามโครงการ “ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕” จังหวัดปราจีนบุร

News image

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชัยรัตน์  ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าวัดทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังธรรม ณ วัดเกาะแดง ม.๗ ต.บ้านหอย  อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการ “ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕” เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมให้ข้าราชการ ...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพร

News image

วันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓  จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ  โดยมี นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ วัดไทรพุทธรังสี อำเภออุทัย ...

อ่านต่อ ...

พศจ.ร้อยเอ็ด ถอดบทเรียนหมู่บ้านรักษาศีล5 บ้านหนองกุง

News image

วันที่ 11 พ.ค.2559 นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางรุ่งอรุณ ธิมาชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับสมาคามสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน หมู่บ้านรักษาศีล 5 เฉพาะบ้านหนองกุง หมู่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาศีล 5 ทั้งภาพรวมและรายบุคคล ...

อ่านต่อ ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสน

News image

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  คณะสงฆ์อำเภอมโนรมย์  ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอมโนรมย์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓         ณ หอประชุมอำเภอมโนรมย์  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายธวัฒชัย  ทองสุกนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์ จ. พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันธรรมสวนะ

News image

วันที่  ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๓๐ น. คณะสงฆ์อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ในเขตอำเภอเสนา ร่วมกันจัดพิธิเจริญพระพุทธมนต์เย็นทุกวันธรรมสวนะ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่  ๓ ณ วัดโบสถ์(ล่าง) อำเภอเสนา โดยมีพระมหาเวชยันต์  เวชยนฺโต  เจ้าคณะอำเภอเสนา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายโสภณ  คชพันธ์ ...

อ่านต่อ ...