TH I EN
พศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา” รุ่นที่ ๑ 

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา” รุ่นที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

การดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ด้านการใช้อินโฟกราฟฟิก อันประกอบด้วยข้อความ ข้อมูลสถิติ และภาพขั้นตอนการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค และเว็บไซต์ของ สำนัก / สำนักงาน / กอง / กลุ่มขึ้นตรง / และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จนถึงหลักการถ่ายภาพ การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนัก / สำนักงาน / กอง / กลุ่มขึ้นตรง / และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมจำนวน ๕๗ คน

สำหรับการอบรมในวันแรก ในภาคเช้า ได้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และในภาคบ่าย การรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีความน่าสนใจ และในหัวข้อ หลักการถ่ายภาพ และการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

วันที่ ๒ ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่องระบบสารบรรรณและการเขียนหนังสือราชการ โดย นายธีรวุฒิ วรโคตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยเทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Infographics บรรยายโดย นางสาวธนภรณ์ ลิ้มตระกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายกรุณชัย มาบุญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม และคณะ

วันสุดท้าย ดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ เป็นการอบรมหัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดทำเว็บไซต์ ของ สำนัก / สำนักงาน / กอง / กลุ่มขึ้นตรง / และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดย วิทยากรจากบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด จากนั้นช่วงบ่าย นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน เลขานุการกรม ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และกล่าวสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๑ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีปิดครั้งนี้ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,571,542