TH I EN
ประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้มีแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน ด้วยการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,945,914