TH I EN
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการฯลงพื้นที่วางแผนดูเเลและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาและถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักผู้สูงอายุ และทีมสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักโภชนาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ลงพื้นที่วางแผนดูเเลและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา และถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งน้ำปานะ(นม) ให้แก่สามเณรนักเรียน ณ โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,124,541