TH I EN
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงห้องประชุมวังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา วัดบ้านโดด จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทอดพระเนตรกิจกรรมสามเณรนักเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
- การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธุงใยแมงมุม
- การฝึกอาชีพ การทำอาสนะ การทำพรมเช็ดเท้า
- การฝึกทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว การจำลองการทำงานของลิฟท์ รถยนต์บีมวิ่งจับเส้น
- ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และการสอนวิชาภาษาบาลี ชั้นประโยค ๑ – ๒
- ทอดพระเนตรกิจกรรม ห้องสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด

ในการนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และคณะร่วมลงพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ และนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางเข้าร่วมการติดตามการดำเนินงานดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,125,947