TH I EN
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปมอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปมอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะ "พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมพุทธมณฑล เพื่อมอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันศาสนา และพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ เป็นรากฐานทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนในสังคม โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๓ ข้อ ประกอบด้วย
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องสามารถสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นจริง และมีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
๒) การทำนุบำรุงศาสนา เป็นภารกิจที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องสร้างความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง ดีงาม ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
๓) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรต้องมุ่งสู่ความเป็นหน่วยงานดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ มีระบบจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ ลดขั้นตอน ความยุ่งยาก เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็ว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังคาดหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยย้ำให้ข้าราชการ ร่วมดูแลรักษาศาสนสมบัติต่างๆ ส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาโดยนำความทันสมัยของการส่งต่อข้อมูลมาช่วยให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

 

 

วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายอนุชา นาคาศัย...

Posted by สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ on Friday, November 6, 2020

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำกล่าวมอบนโยบายของ รมต.นร.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1169348