TH I EN
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 “ 41 ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษา พัฒนาวิชาการ-จริยธรรม งาน กพด.”ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 ธ.ค.2564 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 “41 ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษา พัฒนาวิชาการ-จริยธรรม งาน กพด.” ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมประชุมวิชาการ ซึ่งงานนี้ครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,697,200