TH I EN
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

      ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ตำแหน่ง โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ |
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ |
เอกสารหมายเลข ๑ |
เอกสารหมายเลข ๒ |
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔.doc |
เอกสารหมายเลข ๑.doc |
เอกสารหมายเลข ๒.doc |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,124,399