TH I EN
การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนจากทำเนียบองคมนตรี ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้แทนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ผู้แทนพระธรรมจาริก ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,145,348