TH I EN
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส |
แบบ ก.บค. ๐๔-๐๑ แบบคำขอประเมินบุคคล (อว.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๔-๐๒ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (อว.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๔-๐๓ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (อว.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๔-๐๔ แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง (อว.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๔-๐๕ แบบข้อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (อว.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๔-๐๖ แบบรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (อว.).docx |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,946,329