TH I EN
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบบ On Site ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบบ On Site ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบบ On Site ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ที่จะร่วมรณรงค์ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เน้นย้ำหลักในการป้องกันเชื้อโควิด ให้ปลอดภัยอยู่ได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนอุปกรณ์การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่รัฐกำหนด

การนี้ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผู้บริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และคณะ ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,944,922