TH I EN
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมสนับสนุนโครงการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับบริหารหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ณ อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ ๑ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึง่โครงการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จะจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จัดบริการตรวจอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,146,236