TH I EN
การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕

อาทิ

-การถวายหนังสือพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แด่กรรมการมหาเถรสมาคม

-การเสนอแต่งตั้งปรึกษา มหาเถรสมาคม

-การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ และ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

-ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี

-ขอความเห็นชอบบูรณปฏิสังขรวัด ร้าง เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน ๑ วัด

-ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ และรายชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตั้งวัดและการใช้ชื่อวัด

- พิจารณาการจัดการศาสนสมบัติ การผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์,การขอเช่าที่ดินวัด,การขอเช่าที่ธรณีสงฆ์,การขอกันเขตจัดประโยชน์,การต่อสัญญาเช่าที่ดินวัด ฯ จำนวน ๑๓ เรื่อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,238,318