TH I EN
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรมต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนส่งเสริมพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทให้ได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ผิดเพี้ยน รวมถึงให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรได้อย่างถูกต้อง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน มีหลักพุทธธรรมเป็นแกนเป็นหลักทางจิตใจ

🔴สามารถโหลดภาพถวายวุฒิบัตร ได้ที่ 👉 https://drive.google.com/.../16Nvtlcw1geBGPhu4hXJu8o...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,238,514