Breaking News
Home / วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

“องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน

๒.สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

๓. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธรรมที่มีความเข้มแข็ง

๔. ดำเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก

๕. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและสังคม

ยุทธศาสตร์

B Buddhist Education          พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์

U Understanding                   ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม

D  Distinguished Center        เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

D Distinctive Organization   พัฒนาสู่งองค์กรที่โดดเด่น

H Help                                       ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์

A Asset                                       เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ