Breaking News
Home / Uncategorized / นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Mobile Application แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Mobile Application แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Mobile Application แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใช้สำหรับงานแอปพลิเคชั่นนี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูล

การใช้งานแอปพลิเคชั่นของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว
2. ข้อมูลของท่านที่เราจะจัดเก็บไว้ในระบบ คือ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน อีเมล์

เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงเรื่องร้องเรียนของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน

2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผย ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของเรา โดยไม่มีการขออนุญาตจากท่าน

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไป

ใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาจต้องทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการ ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้

ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

--------------------------------------------------------------------------------------

Check Also

การเดินทางมาสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

การเดินทางมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยรถประจำทางสำหรับผู้มาสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จากอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หรือถนนบรมราชชนนี สาย 539 (ลงหมู่บ้านร่วมเกื้อ) สาย 515(รถยูโร) ลงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล จากสนามหลวงนั่งสาย 556(รถยูโร) สาย 124 มาลงตลาดพุทธ หรือลงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล …