Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / สรุปผลการประชุม มส. / ครั้งที่ ๙ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ าณวีโร ป.ธ. ๗ M.A.) วัดปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๗
๑.๒ พระครูโสภิตวัชรกิจ วัดบางลำภู ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
๑.๓ พระครูศรีวิสุทธิสารเมธี วัดดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอพระยืน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระยืน
๑.๔ พระครูสีลสารคุณ วัดโพนแพง ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
๑.๕ พระมหาสมม์ปสพพ์ภพพ์ โชติปญฺโ ป.ธ. ๙ วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๖ พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๗ พระครูธรรมธร สัมฤทธิ์ สมิทฺธิโก ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๘ พระมหาบุญธรรม ปญฺาวุฑฺโฒ ป.ธ. ๙ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๙ พระมหาณัฐกร กนฺตวีโร ป.ธ. ๙ วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๐ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส ป.ธ. ๙ วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๑ พระครูปลัด มารุต วรมงฺคโล น.ธ. เอก พธ.บ. Ph.D. วัดนางนอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนอง ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๒ พระปลัด อำนาจ สิริปุญฺโ ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๑๓ พระมหาทรงยศ านยุตฺโต ป.ธ. ๗ พธ.บ. วัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม ฝ่ายปกครอง
๑.๑๔ พระมหาวินัย อาทิจฺจวณฺโณ ป.ธ. ๙ วัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๕ พระมหาวีระ ปุญฺวีโร ป.ธ. ๗ พธ.บ. วัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
๑.๑๖ พระมหาวิภูษิต อิสฺสรเมโธ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๑๗ พระมหาวิทูร สิทฺธิเมธี ป.ธ. ๙ ศศ.ม. วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๘ พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโ ป.ธ. ๙ M.A. วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้

๒.๑ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สหราชอาณาจักร จำนวน ๑ รูป คือ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

๒.๒ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศภูฏาน รวม ๘ รูป คือ
๑. สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๓. พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๔. พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๕. พระราชวรเมธาจารย์ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พระอนุจร
๖. พระกิตติสารมุนี วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๗. พระปริยัติเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๘. พระครูวินัยธร เทียนชัย ชยทีโป วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๒.๓ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ รูป คือ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

๒.๔ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ เขตบริหารพิเศษเมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน รวม ๓ รูป คือ
๑. พระพรหมดิลก วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระครูปลัดกิตติวัฒน์ วัดบางนานอก เขตพระโขนง - บางนา กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก พระอนุจร
๓. พระพลศักดิ์ านสกฺโก วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระอนุจร

๒.๕ ขออนุมัติให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางไปเปิดสอบบาลีสนามหลวง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม ๓ รูป คือ
๑. พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระปิฎกเมธี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๓. พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๒.๖ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดป่าพุทธรังสี กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวม ๖ รูป คือ
๑. พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระอรรถกิจโกศล วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๓. พระครูสังฆรักษ์ พุทธิพงศ์ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๔. พระพรพล ปสนฺโน วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๕. พระครูปลัดมงคลวัฒน์ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๖. พระมหาประสาน อิทฺธิปฺโ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๒.๗ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๓ รูป ดังนี้
๑. พระครูวินัยธร ชัยณรงค์ อินฺทวีโร วัดสิริจันทรนิมิตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒. พระครูปลัด ญาณเดช สุทฺธิาโณ วัดขันธเสมาราม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสันติธรรม รัฐจอร์เจีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. พระสมาน ตสีโล วัดพระพุทธบาทยโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมซซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. พระธนพล าณวุฑฺโฒ วัดป่าจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมซซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕. พระทรงฤทธิ์ ปภสฺสรจิตฺโต วัดสว่างโนนงาม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมซซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖. พระครูวิจิตรการโกศล วัดเสนหา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. พระมหาพิชัย ตชโย วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๘. พระวิทยา จิรปฺโ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม รัฐอาร์คันซอส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙. พระไพวัลย์ อภิวณฺโณ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม รัฐอาร์คันซอส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๐. พระสันติ จิรธมฺโม วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
๑๑. พระสวัสดิ์ อภโย วัดป่าศิลาวาส อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดญาณสังวรเวโรนา เมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี
๑๒. พระเก่ง สีลเตโช วัดหนองย่ากล่อม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ สำนักสงฆ์โอเมะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๑๓. พระศุภมงคล สีลเสฏฺโ วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ สำนักสงฆ์โอเมะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๒.๘ อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๒๐ รูป ดังนี้
๑. พระครูปลัด สมบัติ ชยสมฺปนฺโน วัดธรรมหรรษาราม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
๒. พระมหาชาญพิทักษ์ สุนฺทรปฺโ วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดวิมุตติธรรมาราม รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. พระมหาเทียนชัย จิตฺตชโย วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าพุทธญาณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. พระมหาสมาน กตปุฺโ วัดสุวรรณจินดาราม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕. พระกิตติ กิตฺติโสภโณ วัดป่าวิเวกธรรม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดซัมเตอร์พุทธาราม รัฐเซาธ์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖. พระหนูพันธ์ สุนฺทโร วัดอุดมธรรมวนาราม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. พระรังสรรค์ ภูริปฺโ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๘. พระบุญเรือง ปริปฺโ วัดอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดแจ็คสันวิลล์พุทธวนาราม รัฐอาร์คันซอส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙. พระเฉลิมชัย ติกฺขปฺโ วัดสัมมาชัญญาวาส เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดปุญญวนาราม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๐. พระคณิต อธิปุฺโ วัดป่าจันทร์เขมาราม อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม รัฐอาร์คันซอส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๑. พระสงบ ปริสนฺโต (พระครูวิเศษศาสนกิจ) วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม รัฐอาร์คันซอส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๒. พระธนะศิลป์ ธนสีโล วัดสุวรรณาราม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
๑๓. พระครูสมุห์ คำปุ่น ตปุฺโ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดญาณวัฒนาราม เมืองลินล์ ประเทศฝรั่งเศส
๑๔. พระนพรัตน์ สุขนฺติโก วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดโพธิธรรม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๕. พระบุญโฮม ปุฺโม วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดโพธิธรรม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๖. พระครูสังฆรักษ์ ชัชวาลย์ สุภทฺโท วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าอนาลโย เมืองนอร์ธไรน์ - เวสฟาเลน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๗. พระครูประกาศธรรมนิเทศ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดวิปัสสนาคราหะ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
๑๘. พระครูใบฎีกา ชัชวาลย์ อิทฺธิวิชฺโช วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมเมตตา เมืองเปอกันบารู รัฐเรียว ประเทศอินโดนีเซีย
๑๙. พระชาตรี โพธิวฑฺฒโน วัดอโศการาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสันติวนาราม รัฐยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย
๒๐. พระวิไล มหาวีโร วัดป่าศิลาเลข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดโพธิธรรม เอสเซน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้

๓.๑ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
๓.๒ เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
๓.๓ เห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑล ประจำปี ๒๕๕๘
๓.๔ เห็นชอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังนี้
- วัดบ้านโนนงิ้ว (ร้าง) ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
- วัดสามัคคี (ร้าง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
- วัดบ้านเก้าสิบ (ร้าง) ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- วัดบ้านเสียว (ร้าง) ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- วัดข้าวเบา (ร้าง) ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

๔.๑ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุต ในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
๔.๒ รายงานการแต่งตั้งเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
๔.๓ รายงานผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๑ - ๒ และประโยค ป.ธ. ๓ - ๙ ในการสอบครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔ การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รับทราบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีสนามสอบเพื่อร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ)
๔.๕ รายงานการอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๔.๖ รายงานการอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
๔.๘ รายงานข้อเท็จจริงกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีน ห้ามพระสงฆ์ไทยเดินทางเข้าประเทศ (รับทราบ และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เพื่อทราบ และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ)

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้สรุป
นายเดชา มหาเดชากุล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม / ตรวจ


ส่วนงานมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๘

http://www.mahathera.org/

Check Also

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย …