Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / สรุปผลการประชุม มส. / ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ พระวิจิตรธรรมนิเทศ (ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔ น.ธ. เอก) วัดราชบุรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
๑.๒ พระศรีปริยัติบดี (เจือ กิตฺติปญฺโ ป.ธ. ๙ ศษ.บ.) วัดมุมป้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๑
๑.๓ พระครูปริยัติคุณาสัย (รั่น อาริโย ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. M.A.) วัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๒
๑.๔ พระมหาณรงค์ านธมฺโม ป.ธ. ๗ วัดบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.๕ พระครูพิพัฒนาภรณ์ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
๑.๖ พระครูอนุกิจธรรมโสภณ วัดป่าม่วง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า
๑.๗ พระครูอนุวัตรศาสนกิจ วัดชัยลาภ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
๑.๘ พระครูประดิษฐ์นวการ วัดจงโก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
๑.๙ พระครูวรคณานุกูล วัดหงษ์ประดิษฐาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
๑.๑๐ พระครูประภาตธรรมคุณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน
๑.๑๑ พระมหานุกูล าณคุโณ วัดประเดิม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
๑.๑๒ พระครูประภากรวิสุทธิ์ วัดเนินยาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว
๑.๑๓ พระครูวรธรรมาภิรักษ์ วัดลิ้นทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เจ้าคณะตำบลสะแกราบ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะแกราบ
๑.๑๔ พระมหาสกล กิตฺติเมธี ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดราชบุรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้

๒.๑ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย รวม ๗ รูป คือ
๑. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๓. พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๔. พระอุดมธีรคุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๕. พระครูสุวรรณโสภณ วัดสามัคคีพัฒนาราม จังหวัดลพบุรี พระอนุจร
๖. พระครูวินัยธร ณัฏฐ์ กิตฺติเมธี วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม พระอนุจร
๗. พระมหาภัทรพล ภทฺทพโล วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๒.๒ ขออนุมัติเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา รวม ๑๐ รูป คือ
๑. สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๓. พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๔. พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๕. พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๖. พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๗. พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๘. พระพุทธิสารเถร วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๙. พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๑๐. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๒.๓ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดฮ่องกงธรรมาราม เขตบริหารพิเศษเมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม ๓ รูป คือ
๑. พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๓. พระกิตติวิมลเมธี วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๒.๔ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิง รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม ๒ รูป คือ
๑. พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๒. พระมหาจินดา านจินฺโต วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๒.๕ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดธรรมเมตตา เมืองเปอกันบารู จังหวัดเรียว เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย รวม ๓ รูป คือ
๑. พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๒. พระราชวิสุทธิญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๓. พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๒.๖ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ รูป ดังนี้
๑. พระมหามานิตย์ มานิโต วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสังฆวิหาร เมืองสตุตการ์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒. พระมหาทิวา อินฺทปญฺโ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมกิตติวงศ์ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
๓. พระมหาเฉลิมศักดิ์ สิทฺธิชโย วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ต นครแฟรงเฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. พระมหาอมรเทพ อุคฺคชโย วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ต นครแฟรงเฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๕. พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี
๖. พระมหารังสรรค์ กนฺตธมฺโม วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๗. พระมหาธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๘. พระสมเพชร วชิรธมฺโม วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๙. พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๑๐. พระไกรเยี่ยม สิรินฺธโร วัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูลเคอร์กี้ รัฐนิวแม็กซิโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา
๑๑. พระครูโกวิทธรรมรักษ์ วัดตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดมหาธาตุเยอรมนี เมืองเดรสดิน รัฐซัคเซิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๒. พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
๑๓. พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
๑๔. พระครูสังฆบริบาล วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดหทัยนเรศวร์ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเวย์ครอส รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๕. พระมหาสมนึก เตชปญฺโ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดหทัยนเรศวร์เฉลิมพระเกียรติ เมืองเวย์ครอส รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๖. พระชาญชัย กิตฺติวํโส วัดสุทธิวาตวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ อาศรมธรรมสุทธิวิจิตรชลมงคลรวีศรีสกล เมืองโจฟุ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๑๗. พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศกาตาร์ และประเทศโอมาน

๒.๗ อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๒ รูป ดังนี้
๑. พระมหาพนาวัลย์ สุภโชโต วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี
๒. พระโสภณพุทธิวิเทศ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติเงินงบประมาณศาสนสมบัติกลางอุดหนุนโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต รุ่นที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๘
๓.๒ ขออนุมัติเงินงบประมาณศาสนสมบัติกลางอุดหนุนการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๕๘
๓.๓ อนุมัติโครงการจัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๘
๓.๔ เห็นชอบหลักเกณฑ์การตั้งชื่อวัด (ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อวัดโดยเคร่งครัด)
๓.๕ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ (เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เพื่อทราบ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๓ ฉบับ โดยมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงานและถวายความสะดวก)
๓.๖ เห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓.๗ เห็นชอบการขออนุญาตสร้างวัด บัญชีที่ ๓๙/๒๕๕๗ - บัญชีที่ ๔๓/๒๕๕๗ รวม ๕๐ ราย
๓.๘ เห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อวัด ดังนี้
- วัดสมเด็จดอยน้อย เป็น “วัดสมเด็จอาสภวัน” จังหวัดเชียงใหม่
- วัดสุมนาวาส เป็น “วัดเขากะโหลก” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓.๙ อนุมัติขอกันเขตจัดประโยชน์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๓.๑๐ ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัดและที่ธรณีสงฆ์ ดังนี้
- วัดท่าคาน ตำบลท่าตะเกียบ กิ่งอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วัดเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๓.๑๑ เห็นชอบการขอเช่าที่ดิน ดังนี้
- วัดจันทร์ (ร้าง) ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
- วัดมะขามทอง (ร้าง) ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- วัดหนองยาง (ร้าง) จังหวัดอุบลราชธานี

๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

๔.๑ รายงานการแต่งตั้ง พระญาณเวที (มนัส คมฺภีรปฺโ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก) วัดบวรมงคล แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล พระอารามหลวง
๔.๒ พระครูอดุลสีลสังวร วัดจันทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทาราม ถึงมรณภาพ
๔.๓ โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
๔.๔ รายงานผลการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้สรุป
นายเดชา มหาเดชากุล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม / ตรวจ


ส่วนงานมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๘

http://www.mahathera.org/

Check Also

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย …