Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / สรุปผลการประชุม มส. / ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ พระปิฎกโกศล (นิกร มโนกโร ป.ธ. ๙ ศษ.บ.) วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๗
๑.๒ พระเทพสิริโสภณ วัดวังตะวันตก ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.๓ พระครูวีรกิจจาทร วัดสว่างมนัส ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลังสวน
๑.๔ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขาโณ น.ธ. เอก พธ.บ.) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง
๑.๕ พระครูสิริธรรมธาดา (ไพรัช ตสิริ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก) วัดไพชยนต์พลเสพย์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ พระอารามหลวง
๑.๖ พระมหาอัศนี มหาเมธี ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดมหาธาตุ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
๑.๗ อนุมัติแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ คณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน ๘ รูป คือ
- พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
- พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
- พระราชวิสุทธิญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- พระศรีธรรมประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พระกิตติวิมล วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- พระครูถาวรศาสนคุณ วัดสำราญนิเวศ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาญเจริญ
- พระครูเมธีธรรมานุยุต วัดสัตตนาถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๒. อนุมัติการขอลาออก/พ้นจากตำแหน่ง

๒.๑ อนุมัติ พระพรหมสุธี วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ให้ลาออกจากตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง

๓. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ วัดป่าโพธิธรรมดรัมเมน รัฐลี่เออร์ และวัดป่าโพธิธรรมทรอนแฮม รัฐทรอนแฮม ประเทศนอร์เวย์ รวม ๒ แห่ง จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ
๑. พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระสรภาณโกศล วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๓. พระราชดิลก วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

๓.๒ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ณ วัดไทยในสหราชอาณาจักร รวม ๕ แห่ง จำนวน ๖ รูป ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ
๑. พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร
๓. พระราชโสภณ วัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร
๔. พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๕. พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
๖. พระกวีวรญาณ วัดศุขเกษมธรรมิการาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

๓.๓ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย และวัดไทยพุทธอาภา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวม ๒ แห่ง จำนวน ๕ รูป ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ
๑. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. พระวิชัย ถิรธมฺโม วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
๔. พระวิสุทธิธีรพงศ์ วัดนางชี กรุงเทพมหานคร
๕. พระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

๓.๔ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ณ วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ
๑. พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระวิบูลธรรมภาณ วัดสัมมาชัญญาวาส กรุงเทพมหานคร
๓. พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร (อำมาตย์) วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร

๓.๕ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๒ รูป ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ
๑. พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร

๓.๕ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก และวัดพุทธเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ รวม ๒ แห่ง จำนวน ๒ รูป ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ
๑. พระราชวัชราภรณ์ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. พระสิริวัฒโนดม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

๓.๖ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เมืองบินลุนด์ และวัดป่าโคเปนเฮเกน เมืองดราวเอื้อ ประเทศเดนมาร์ก รวม ๒ แห่ง จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ
๑. พระเทพสารสุธี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
๒. พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
๓. พระมหาสุวรรณ กุสลจิตฺโต วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

๓.๗ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ ณ วัดไทยออสเตรียธรรมาราม กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ
๑. พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระมหาณรงค์ศักดิ์ ติาโณ วัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพมหานคร
๓. พระพรเทพ ปญฺาวโร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

๓.๘ อนุมัติให้ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ ณ วัดไทยไอซ์แลนด์ กรุงเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ จำนวน ๑ รูป ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ พระราชปัญญาภรณ์ วัดนางชี กรุงเทพมหานคร

๓.๙ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวม ๑๓ รูป คือ
๑. พระพรหมดิลก วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระเทพรัตนสุธี วัดเขียนเขต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระอนุจร
๓. พระราชรัตนโสภณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๔. พระวิสุทธิวรกิจ วัดคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พระอนุจร
๕. พระครูทัศนียคุณากร วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระอนุจร
๖. พระครูสาครธรรมโชติ วัดยกกระบัติ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พระอนุจร
๗. พระครูอนุกูลวชิรกิจ วัดพระรูป อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พระอนุจร
๘. พระครูปลัด สมศักดิ์ ตาณรโต วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระอนุจร
๙. พระครูปลัดกิตติวัฒน์ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๑๐. พระสรรชัย นาคชโย วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระอนุจร
๑๑. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ภทฺทวํโส วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๑๒. พระครูปลัด สิทธิศักดิ์ ตสกฺโข วัดตะกล่ำ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๑๓. พระปลัด พิสิฐ ปริชญฺโ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระอนุจร

๓.๑๐ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม ๑๐ รูป คือ
๑. พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระเทพสิทธินายก วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พระอนุจร
๓. พระเทพโพธิวิเทศ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๔. พระเมธีสุทธิกร วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๕. พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๖. พระครูไพศาลชัยกิจ วัดเทพหิรัณย์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พระอนุจร
๗. พระมหาอานนท์ อานนฺโท วัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๘. พระครูวินัยธร ปิโยรส ปญฺาวฑฺฒโน วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระอนุจร
๙. พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๑๐. พระครูพิศิษฎ์สรคุณ วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร

๓.๑๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๑ รูป ดังนี้
๑. พระสมาน สมานฉนฺโท วัดกิตติวงษ์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมัน เมืองฮิลเชนบัค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒. พระครูมนูญปัญญาภินันท์ วัดราษี อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสยามินทร์มังคลาราม เมืองลินชิปปิง ประเทศสวีเดน
๓. พระโสภณ โสภโณ วัดหงษ์ทอง อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสยามินทร์มังคลาราม เมืองลินชิปปิง ประเทศสวีเดน
๔. พระปรีชา โชติโก วัดศิริพงษาวาส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสยามินทร์มังคลาราม เมืองลินชิปปิง ประเทศสวีเดน
๕. พระคิม เขมจาโร วัดสังฆทาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดป่ามุจลินท์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
๖. พระศุภากร ธมฺมเตโช วัดบึงแสนสุข อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
๗. พระครูโกวิทอรรถวาที วัดพงษ์สุนันท์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระสิงห์ ยูเค เมืองเชสเชียร์ สหราชอาณาจักร
๘. พระครูปลัดวิมลวัฒน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระสิงห์ ยูเค เมืองเชสเชียร์ สหราชอาณาจักร
๙. พระทรงพล คุณพโล วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระสิงห์ ยูเค เมืองเชสเชียร์ สหราชอาณาจักร
๑๐. พระครูสังฆภารวิมล วัดพระไกรสีห์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยไอซ์แลนด์ กรุงเยคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์
๑๑. พระมหาอนันต์ อมโร วัดพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดบุญญาราม เมืองเชินบอร์น (เคียชไฮม์โบลันเด้น) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๓.๑๒ อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๖ รูป ดังนี้
๑. พระครูสุวัฒน์ชยาทร วัดบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย
๒. พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธมฺโม วัดอมรทายิการาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย
๓. พระจันดี ปิยธโร วัดสังฆทาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
๔. พระครูภาวนาวิริยวิเทศ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายลอนดอน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
๕. พระมหาภคชัย ธมฺมปาลี วัดบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
๖. พระมหารำไพ ตธมฺโม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

๔. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้

๔.๑ เห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดแจ้ง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.๒ เห็นชอบการขออนุญาตตั้งวัด บัญชีที่ ๔๓/๒๕๕๗ - บัญชีที่ ๕๒/๒๕๕๗ รวม ๑๐๐ ราย
๔.๓ อนุมัติขอกันเขตจัดประโยชน์ วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
๔.๔ เห็นชอบการขอเช่าที่ดิน ดังนี้
- วัดสวนตาล (ร้าง) ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- วัดน้อย (ร้าง) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
- วัดกลาง (ร้าง) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๕. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

๕.๑ รายงานการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต ประจำปี ๒๕๕๘
๕.๒ พระครูโสภณวชิรคุณ วัดวชิราลงกรณวราราม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม ถึงมรณภาพ
๕.๓ รายงานการแต่งตั้ง พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิาโณ น.ธ. เอก) วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา และรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม พระอารามหลวง
๕.๔ พระครูสุทัศนสุนทร วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ถึงมรณภาพ

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้สรุป
นายเดชา มหาเดชากุล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม / ตรวจ


ส่วนงานมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๘

http://www.mahathera.org/

Check Also

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย …