Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม / เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

Download     ไฟล์ นำเสนอ

Download     ไฟล์ pdf

 

Check Also

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของกลุ่มทะเบียนและสัญญา

๑. คำร้อง คลิกที่นี่ ๒. หนังสือสละสิทธิ์ คลิกที่นี่ ๓. ใบรับรองไม่มีภรรยา/สามี คลิกที่นี่ ๔. หนังสือยินยอมคู่สมรส คลิกที่นี่ ๕. ใบมอบอำนาจ คลิกที่นี่ ๖. หลักฐานการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินของวัด คลิกที่นี่