Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม / ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

ตัวอย่าง  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คลิกที่นี่

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่า  คลิกที่นี่

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  คลิกที่นี่

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มขอต่ออายุวีซ่า  คลิกที่นี่

Check Also

แบบคำร้องสำหรับการทำนิติกรรมของวัดและศาสนสมบัติกลาง

แบบฟอร์มการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินของวัด  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือยินยอมคู่สมรส  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์  คลิกที่นี่