Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" / การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กรุงเทพมหานคร 1

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กรุงเทพมหานคร 1

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่กรุงเทพมหานคร

พระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจำนวน ๔ ชุมชนในแผนพัฒนากิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในหมู่บ้านต้นแบบ ประกอบด้วย ๑.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส มีผู้สนใจสมัครเรียนฝึกอาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมการักษาศีล ๕ กระทั่งสามารถเรียนจบมีการประกอบสัมมาชีพ ๒.ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง เขตบางคอแหลม มีการส่งเสริมการักษาศีล ๕และกิจกรรมวิถีพุทธในทุกเดือน ๓.ชุมชนกลางนา เขตบางนา เป็นชุมชนรักษาศีล ๕ ต้นแบบมีการส่งเสริมการรักษาศีล ๕และมีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในโครงการคิลานธรรม เยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ แบบบูรณาการ และ๔.ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ เป็นชุมชนภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ อาชีพ อัตลักษณ์ และการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางศาสนาอื่นในโครงการประชารัฐสมานฉันท์

ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้รัฐบาลส่งเสริมการทำงานของคณะสงฆ์ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สำคัญขอให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้สร้างงานบริหารราชการแผ่นดินมีหลักธรรมาภิบาล สร้างคนให้มีจริยธรรม โดยขณะนี้รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ออกเป็นกฎหมาย ซึ่งมี ๖ ด้าน ๓๗ แผนแม่บท เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ซึ่งการที่ตนได้มาเห็นการทำงานส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ ถือว่ามีความคืบหน้าทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามลำดับ ส่วนการดำเนินงานของคณะสงฆ์พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ตนได้เสนอต่อคณะสงฆ์ว่า การดำเนินโครงการควรทำให้ต่อเนื่อง รวมทั้งควรกระตุ้นให้ประชาชนนำหลักศีล ๕ มาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ตนอยากให้คณะสงฆ์ทำแผนปฏิบัติการ ๕ ปี หากมีแผนงานดังกล่าวจะทำให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเน้นให้พศ.ทำหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ให้ขับเคลื่อนงานตามแผนงบประมาณปี ๒๕๖๑ เชื่อมโยงปี ๒๕๖๒ อีกด้วย

#ศีล๕
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

 

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา …