Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" / คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายร.9-ร.10

โดยคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ยกย่องจังหวัดสกลนคร ต้นแบบรวมพลังชาวพุทธนับหมื่นคนเจริญพุทธมนต์-รักษาศีล 5 วัดพระธาตุเชิงชุม ถวายในหลวงร.9-ร.10 พร้อมพบบ้านห้วยหีบ ต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาชนนับพันปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข เน้นจิตอาสาช่วยสังคม

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสกลนคร เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดสกลนครเป็นประจำทุกวันพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานโครงการดังกล่าวนี้จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่า เป็นจังหวัดแรกที่สามารถรวมพุทธศาสนิกชนนับหมื่นๆคน มาเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาทุกวันพระ บริเวณพระธาตุเชิงชุมศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ฝากถึงคณะสงฆ์ทั่วประเทศว่า เมื่อสิ้นสุดปี 2560 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ขอคณะสงฆ์อย่าได้หยุดส่งเสริมศีล 5 ต่อพุทธศาสนิกชน ที่สำคัญโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) 20 ปี แบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี ซึ่งที่จังหวัดสกลนคร คือ แบบอย่างที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อยากเห็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สามารถรวมพลังพุทธศาสนิกชนมาเจริญพระพุทธมนต์ แสดงให้เห็นถึงความปรองดอง สมานฉันท์ ที่เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติได้จริง

นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาพศ. ในฐานะที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ บริเวณบ้านห้วยหีบ พบว่า เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีจันทร์ และวัดป่าห้วยหีบ มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนใน 6 หมู่บ้าน กว่า 1,000 คน ยึดหลักศีล 5 ดำเนินชีวิต เป็นชุมชนปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข โดยเริ่มจากวิถีชีวิตงานศพปลอดเหล้า ประเพณีเลิกเหล้า ที่สำคัญเด็กและเยาวชนในชุมชนจะมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มาทำความสะอาดวัดเป็นประจำ โดยมีผู้ใหญ่ทำเป็นแบบอย่าง ในขณะเดียวกัน เจ้าอาวาสในพื้นที่มีความเข้มแข็งหากพบว่า บุคคลใดเมาเหล้ามา ก็จะไม่ให้เข้าวัดอย่างเด็ดขาด ถือเป็นชุมชนศีล 5 ต้นแบบจังหวัดสกลนครที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก

Check Also

ปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” …